Beskyttet beskæftigelse

BOMI tilbyder beskyttet beskæftigelse.

Tilbudet tager sit afsæt i Lov om social service (SEL) §103. 

Målgruppen er borgere under 65 år med begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke kan fastholde, eller opnå beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked.

Målgruppen er:

 • borgere med psykiatriske lidelser
 • borgere med en fysisk funktionsnedsættelse
 • borgere med nedsat psykisk funktionsevne

Den beskyttede medarbejder forventes i et vist omfang at være selvhjulpen og i besiddelse af sociale kompetencer til at begå sig på en arbejdsplads, som er mere rummelig end det ordinære arbejdsmarked.

Normalt modtager borgerne førtidspension, og løn for det beskyttede arbejde udgør et mindre supplement til pensionen. Der aflønnes efter indsats.

På BOMI er der en generel opmærksomhed på borgernes trivsel, og vi hjælper og støtter borgerne i problemstillinger som opstår i deres hverdagsliv og som kan følge med på arbejdet.

BOMI tilbyder arbejde indenfor følgende områder:

 • Montage-/pakkeværkste
 • Service / pedel
 • Systue
 • Cykelværksted
 • Elektronikværksted
 • Metalværksted
 • Værktøjsafdeling
 • Træværksted
 • Udehold
 • Køkken / kantine
 • Rengøring

 

Afklaring, optræning og praktik

BOMI tilbyder afklaring og optræning af arbejdsevnen i samarbejde med jobkonsulenter fra Skive kommunes sygedagpengeafdeling. 

Tilbuddet tager sit afsæt i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), kapitel 10, §32.

Målgruppen er sygemeldte, som ikke umiddelbart kan indgå i andre tilbud. Borgerne er karakteriseret ved at have komplicerede behandlingsforløb bag sig, og muligvis også behandlingsforløb, der skal gennemføres sideløbende med afklaringsforløbet. 

Målet er:

 •     at vurdere borgerens arbejdsevne
 •     at sikre en klar vurdering af borgerens videre forløb
 •     at igangsætte en personlig udviklingsproces.

Når man starter i et forløb på BOMI udpeges der 2 kontaktpersoner (1 jobkonsulent og 1 værkstedsmedarbejder).

Med udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og eventuelle behov for skånehensyn findes der frem til det rette praktiksted på BOMI.

BOMI tilbyder følgende praktiksteder:

 •       Montage-/pakkeværksted
 •       Service / pedel
 •       Systue
 •       Cykelværksted
 •       Elektronik
 •       Metalværksted
 •       Værktøjsafdeling
 •       Træværksted
 •       Køkken / kantine
 •       Kontor / administration

Efter forløbet kan der være følgende indstillinger i borgerens sag:

 •       Borgeren skal i ordinær beskæftigelse
 •       Borgeren skal i praktik i en privat eller offentlig virksomhed
 •       Borgeren skal i et efterfølgende praktikforløb på BOMI
 •       Borgeren skal have udarbejdet en revalideringsplan
 •       Borgeren har en nedsat arbejdsevne, der medfører, at vedkommende skal indstilles til fleksjob
 •       Borgeren har ikke en arbejdsevne, der matcher hverken et ordinært arbejde eller fleksjob, hvorfor borgeren skal indstilles til pension

Beslutning om det videre forløb tages af den kommunale sagsbehandler.

 

Aktivering

BOMI varetager værkstedsaktivering af kontanthjælpsmodtagere i Skive kommune.

Værkstedsaktivering tager sit afsæt i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB), kapitel 10 og Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Det fælles formål for BOMI og Jobcenter Skive er at deltagerne opnår optimal tilknytning til arbejdsmarkedet. Dette opnås via afklaring og aktivering af den enkeltes handlemuligheder i forhold til at påvirke eget helbred og egne kompetencer i positiv retning.

Derudover er målet med forløbene:

 • at øge chancen for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, gennem deltagelse i produktionsopgaver, individuel vejledning, træning, holdsamtaler samt, i samarbejde med jobkonsulenter fra Jobcentret, udplacering i praktikforløb på private og offentlige virksomheder
 • at optræne praktiske færdigheder, der er bredt anvendelige på det ordinære arbejdsmarked
 • gennem samtaler og samvær at øge evnen til at håndtere og tage ansvar for egen livssituation, herunder forståelse for formål med aktiveringen 

Målgruppen er modtagere af kontant- eller starthjælp samt flygtninge og indvandrere omfattet af integrationsloven.

BOMI har endvidere i samarbejde med Y’s men’s Club et aktiveringsværksted på SpildOp Hallen, Rævevej 7, 7800 Skive.

På værkstederne er der aktiviteter, der sikrer kompetenceafklaring og kompetenceudvikling af de enkelte borgere. Centrale begreber er motivation og orientering om borgerens medvirken/ansvar for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Projekter

I vores projektafdeling tilbyder vi forløb tilpasset ønsker og behov fra vores samarbejdspartnere i Skive kommune. 

I vores seneste projekt ”Mentorcoaching” tilbød vi individuel coaching i forhold til den enkelte borgers udfordringer i at kunne fungere privat, i job eller i aktivering.

 

Publiceret 14-04-2016